Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013

Frontpage Flash

Your browser does not support this object.

Άξονας Τίτλος Προϋπολογισμός Υπολειπόμενος Προϋπολογισμός Ημ/νία Συνημμένα
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 16: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Άξονα Προτεραιότητας 11 5.000.000 28 / 12 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 03: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ-Μ 37.500.000 18 / 12 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 7: «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)» Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας 5.000.000 17 / 12 / 2015
ΣΤ, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ» Επανάληψη Διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Αναβάθμιση και συντήρηση του Υφισταμένου Δικτύου της ΔΜΕΟ", νυν τμήματος της ΔΟΥ 49.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 10 / 12 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 01: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΘΕ/Π 215.000.000,00 30 / 11 / 2015
Άξονας Τίτλος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Προϋπολογισμός Ημερομηνία Συνημμένα
Ζ’ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1η Τροποποίηση Απόφασης "Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65): Τμήμα Ξυνιάδα – Τρίκαλα»" ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 231.407.833,00 21 / 05 / 2015
«Α’ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παραχώρησης: Αποπεράτωση Οδικού Άξονα Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα» ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδας 238.481.761,00 11 / 03 / 2015
A’ - «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας» του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάση ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 52.216.405,26 26 / 11 / 2014
Α' - Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας" του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Ένταξη της Πράξης "Κατασκευή του Πύργου Ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών (3ο τμήμα Α΄Φάση)" ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 633.152,73 25 / 11 / 2014
02 - Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου" του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Εργασίες Αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 137.152.567,68 25 / 11 / 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
Καλώς Ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013"  (ΕΠ-ΕΠ) υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 - 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στρατηγικοί στόχοι βάσει των οποίων υλοποιείται το ΕΠ-ΕΠ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" ανέρχεται στο ποσό των 4,9 δισ. € από τα οποία 1,9 δισ. € προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2,2 δισ. € από πόρους του Ταμείου Συνοχής, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 0,76 δισ. €.